REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin określa zasady działania sklepu internetowego In Silico (dalej Sklep) dostępnego pod adresem www.in-silico.pl oraz świadczenia przez Sklep i korzystania z Usług Sklepu. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności ISTOTA Maciej Nisztuk jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

2. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptacja jego postanowień.

3. Podmiotem prowadzącym Sklep oraz sprzedawcą produktów w nim zamieszczonych jest ISTOTA Maciej Nisztuk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ISTOTA Maciej Nisztuk, wpisany do rejestru CEIDG, z siedzibą w Warszawa, 02-701, ul. Wojciecha Żywnego 18/97, Polska, NIP: 5992941109, REGON 368116890 (dalej Sprzedawca). Dane do kontaktu ze Sprzedawcą ISTOTA Maciej Nisztuk, Warszawa, 02-701, ul. Wojciecha Żywnego 18/97, Polska, adres do korespondencji elektronicznej e-mail contact@in-silico.pl .

4. Do korzystania ze Sklepu niezbędny jest:

a) komputer lub inne podobne urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.

5. Klientami Sklepu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym przepisy prawa przyznają zdolność prawną, a Klienci będący osobami fizycznymi muszą być pełnoletni i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

6. Konsumentem jest osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą, w tym ze Sprzedawca, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Przeglądanie asortymentu lub złożenie zamówienia Sklepu nie wymaga rejestracji konta.

8. Klient może złożyć zamówienie po wcześniejszym podaniu niezbędnych danych koniecznych do identyfikacji Klienta, w tym danych osobowych i adresowych, umożliwiających realizację zamówienia..

9. W celu złożenia zamówienia przez Klienta konieczne jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, dostępnego na stronie Sklepu, poprzez wprowadzenie wymaganych przez Sprzedawcę danych koniecznych dla jego identyfikacji oraz zawarcia umowy, złożenia i wykonania zamówienia, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, zaakceptowanie Regulaminu. Dane, zgody oraz oświadczenia wskazane w formularzu zamówienia jako obowiązkowe są niezbędne do prawidłowego złożenia zamówienia.

10. W trakcie procedury składania zamówienia Klient zobowiązany jest do podania danych prawdziwych. Zabrania się podawania danych nieprawdziwych, niepełnych lub danych osób trzecich, które nie wyraziły na to zgody. Świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną w zakresie składania przez Klienta zamówień na towary dostępne w Sklepie ma charakter jednorazowy i kończy się bezpośrednio po realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, z chwilą zaprzestania składania zamówienia przez Klienta albo w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

§ 2

Zamówienia

1. Klient może składać zamówienia przez całą dobę, każdego dnia roku, jednak Sprzedawca zastrzega sobie prawo okresowego wstrzymania działalności Sklepu ze względów konserwacyjnych lub z konieczności aktualizacji danych lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.

2. W celu złożenia zamówienia należy prawidłowo wypełnić formularz zamówienia, wybrać towary będące przedmiotem zamówienia, wybrać rodzaj przesyłki, wybrać rodzaj płatności, wskazać adres odbioru towarów, wpisać dane do faktury VAT – jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT, kliknąć przycisk „składam  zamówienie z obowiązkiem zapłaty” (lub równoznaczny).

3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Sklepu spowodowane nieprawidłowym działaniem infrastruktury technicznej Klienta bądź połączenia sieciowego wykorzystywanego przez Klienta do łączenia ze Sklepem.

4. Realizacja zamówień Klienta jest możliwa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i całego Świata. Jako Europejskie zamówienie jest kwalifikowane, gdy zostało wykonane z terenu kraju: Albania, Andora, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Kazachstan, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Monako, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rosja, Rumunia, San Marino, Serbia, Szwajcaria, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Turcja, Ukraina, Watykan, Wielka Brytania, Węgry, Włochy.

5. Zamówienia złożone w dni powszednie (poniedziałek – piątek) po godzinie 16:00, w soboty lub w niedziele i święta będą obsługiwane w najbliższy dniu powszednim.

6. Każde otrzymane przez Sklep zamówienie Klienta będzie potwierdzane poprzez wysłanie wiadomości e-mail potwierdzającej otrzymanie zamówienia, nadawanej na adres e-mail Klienta.

7. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy wiadomości e-mail potwierdzającej otrzymanie zamówienia.

8. Koszty wysyłki i ewentualne inne koszty dodatkowe zostaną wyraźnie wskazane w toku składania zamówienia, przed ostatecznym złożeniem zamówienia przez Klienta.

9. Klient akceptuje, że otrzymanie wiadomości e-mail potwierdzające otrzymanie zamówienia wiąże się z zawarciem prawnie skutecznej umowy sprzedaży, w tym obowiązkiem zapłaty przez Klienta określonej w zamówieniu ceny wraz z kosztami wysyłki lub ewentualnymi innymi wskazanymi kosztami.

10. Informacje o towarach zamieszczone w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a zaproszenie do składania ofert.

11. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej potwierdzenia otrzymania zamówienia, Regulaminu, wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§ 3

Płatność

1. Ceny towarów zamieszczonych w Sklepie są podawane w Złotych Polskich (PLN) i w EURO (EUR) w kwotach brutto (zawierają podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu dokonywania zakupu), a nie zawierają kosztów dostawy.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienie złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

3. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej akcji promocyjnej nie stanowi inaczej.

4. Z tytułu wykonania umowy Klient zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy wskazaną w potwierdzeniu zamówienia cenę towarów oraz koszt wysyłki, a także ewentualne inne umówione koszty.

5. Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie:

a) przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, ISTOTA Maciej Nisztuk, Bank Idea Bank S.A, ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa, numer rachunku PL 08 1950 0001 2006 0039 7636 0001,

b) płatność przy odbiorze paczki.

c) płatność poprzez serwis PayPal.

6. W przypadku płatności przelewem, wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy lub – w przypadku płatności poprzez serwis PayPal – dzień otrzymania przez Sprzedawcę od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia poprawnego wykonania płatności.

7. W przypadku płatności przelewem, poprzez serwis PayPal lub wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy – w miarę możliwości systemu płatności – w tytule przelewu należy zamieścić numer zamówienia wskazany w wiadomości e-mail potwierdzającej otrzymanie zamówienia.

8. Sprzedawca może ustalić z Klientem inne, szczególne warunki i formy płatności – w takim przypadku zastosowanie znajdą warunki i formy płatności ustalone między Sprzedawcą a Klientem, zatwierdzone przez Sprzedawcę w wiadomości e-mail potwierdzającej otrzymanie zamówienia.

9. Płatność przy odbiorze paczki jest dostępna dla produktów dostępnych w naszym sklepie gotowych do wysyłki oraz dla produktów dopasowanych do preferencji klienta. Dla produktów wykonanych na indywidualne zamówienie, według specyfikacji Klienta, dostępna jest wyłącznie płatność przelewem bankowym.

§ 4

Dostawa

1. Sprzedawca realizuje zamówienie:

a) za pośrednictwem firmy kurierskiej – na terenie Polski,

b) za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłki europejskie) – do wybranych krajów podanych w §2 ust. 4, wskazanych w Regulaminie.

c) za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłki międzynarodowe) – do reszty krajów na świecie z wyłączeniem krajów podanych §2 ust. 4, wskazanych w Regulaminie.

2. Czas realizacji zamówienia.

Każdy produkt dostępny w sklepie In Silico jest wykonywany na indywidualne zamówienie klienta. Wysyłka zamówionych towarów realizowana jest w terminie do 15 dni roboczych (poniedziałek – piątek) od dnia zaksięgowania płatności kwoty należnej Sprzedawcy od Klienta, na adres wskazany przez Klienta, zgodny z postanowieniami Regulaminu. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych towarów. W rzadkich przypadkach, gdy czas realizacji może przekroczyć 15 dni roboczych, Klient zostanie o tym fakcie poinformowany drogą mailową przez Sprzedawcę.

3. Koszty dostarczenia towarów podawane są przy składaniu zamówienia.

4. Koszty wysyłki na terenie Polski ustalane są na podstawie cenników firmy kurierskiej. Koszt wysyłki jest stały (niezależnie od wagi, rozmiaru i ilości towaru) i wynosi 20 PLN (kwota zawiera 23% podatku VAT). Koszt wysyłki towarów pokrywa Klient.

5. Koszty wysyłki do wybranych krajów podanych w §2 ust. 4, wskazanych w Regulaminie, ustalane są na podstawie cenników Poczty Polskiej. Koszt wysyłki jest stały (niezależnie od wagi, rozmiaru i ilości towaru) i wynosi 36 PLN (kwota zawiera 23% podatku VAT). Koszt wysyłki towarów pokrywa Klient.

6. Koszty wysyłki do reszty krajów na świecie z wyłączeniem wybranych krajów podanych w §2 ust. 4, wskazanych w Regulaminie, ustalane są na podstawie cenników Poczty Polskiej. Koszt wysyłki jest stały (niezależnie od wagi, rozmiaru i ilości towaru) i wynosi 60 PLN (kwota zawiera 23% podatku VAT). Koszt wysyłki towarów pokrywa Klient.

7. W dniu wysyłki towaru Klient zostanie poinformowany o wysyłce poprzez wiadomość e-mail.

8. Sklep wystawia i dołącza do każdego zamówienia szczegółowy wykaz pozycji i kosztów zamówienia.

9. Sklep do każdego zakupu dołącza paragon fiskalny albo, na indywidualne życzenie Klienta, fakturę VAT, pod warunkiem wybrania przez Klienta opcji wystawienia faktury VAT.

§ 5

Postępowanie z towarem

1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie są oryginalne, pochodzą z legalnego źródła. Informacje o cechach towaru dostępne są w Sklepie, przy towarze.

2. Sprzedawca, realizując zamówienie, zobowiązuje się dostarczać towary wolne od wad. Sprzedawca odpowiada, jeżeli sprzedany Klientowi towar ma wadę fizyczną lub wadę prawną w zakresie wskazanym w Kodeksie cywilnym (rękojmia).

3. Jeżeli Klient, po otrzymaniu towaru, dostrzeże w nim wady fabryczne, może skorzystać z uprawnień z tytułu udzielonej na towar gwarancji (jeżeli gwarancja została udzielona przez producenta lub dystrybutora – Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane towary). W przypadku udzielenia przez producenta gwarancji jakości obejmującej towary dostępne w Sklepie, warunki gwarancji są udostępniane w informacjach o towarze w Sklepie. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

4. W przypadku składania reklamacji z tytułu rękojmi lub gwarancji Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres Sprzedawcy. Do towaru należy dołączyć dokumenty potwierdzające dokonanie zakupu u Sprzedawcy wraz z pisemnym opisem ujawnionych w towarze niezgodności. Sprzedawca nie przyjmuje towarów przesłanych za pobraniem.

5. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedawcę w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres wskazany przez Klienta.

6. W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedawcę uszkodzony towar zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi należność za reklamowany towar w terminie 14 dni lub zaproponuje inne, dostępne w Sklepie, towary.

7. Koszty związane z odesłaniem towaru Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

8. Klient jest również uprawniony do złożenia reklamacji w przypadku, jeżeli Sprzedawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie lub wywiązuje się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.

9. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Klienta niebędącego konsumentem jest wyłączona.

§ 6

Odstąpienie

1. Klientowi będącemu konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub  poza lokalem przedsiębiorstwa, przysługuje prawo odstąpienia od umowy  bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2, art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w terminie 14 dni od dnia (a) dla umowy, w której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności  – objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, (b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu .

2. Odstąpienie od umowy przez Klienta będącego konsumentem wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym powyżej. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@in-silico.pl lub pisemnie na adres: ISTOTA Maciej Nisztuk, Warszawa, 02-701, ul. Wojciecha Żywnego 18/97, Polska. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Towar powinien być zwrócony przez Klienta, na własny koszt i ryzyko, na adres Warszawa, 02-701, ul. Wojciecha Żywnego 18/97. Koszt zwrotu towaru w wyniku odstąpienia ponosi Klient. Sprzedawca nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia towarów oferowanych przez Sprzedawcę.

3. Sprzedawca zwróci Klientowi będącemu konsumentem, który odstąpił od umowy, uiszczoną przez Klienta należność w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient będący konsumentem, chyba że taki Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności Klientowi będącemu konsumentem do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Klient będący konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży przed przyjęciem oferty przez Sprzedawcę

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym umów (a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy, (b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

7. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.

8. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń z wykorzystaniem Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, Rzeczników Praw Konsumentów, Federacji Konsumentów, Stowarzyszenia Konsumentów Polskich. Informacje o sposobach dostępu do ww. trybów i procedur rozstrzygania sporów, dostępne są pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Niniejsze postanowienie ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.

§ 7

Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Sklepu w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu Sklepu. Reklamacje mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@in-silico.pl lub pisemnie na adres: ISTOTA Maciej Nisztuk, Warszawa, 02-701, ul. Wojciecha Żywnego 18/97, Polska, w terminie 30 dni od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości, usterki lub przerwy w funkcjonowaniu Sklepu. Reklamacja powinna określać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości, usterki lub przerwy w funkcjonowaniu Sklepu. Reklamację złożoną po terminie pozostawia się bez rozpoznania, o czym Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta, co jednak nie uchybia ogólnie obowiązującym przepisom prawa.

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia złożenia. Za datę złożenia uznaje się datę doręczenie reklamacji Sprzedawcy. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

§ 8

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca, tj. ISTOTA Maciej Nisztuk.

2. Klient dokonując zamówienia w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w procesie składania zamówienia, korzystania ze Sklepu, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926)  w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, korzystania ze Sklepu, realizacji i rozliczenia zamówienia, rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia roszczeń z tytułu korzystania ze Sklepu, a także w celach archiwizacyjnych, a w przypadku wyrażenia zgody wskazanej poniżej, także w celach marketingowych.

3. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym lub handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie właściwej opcji w formularzu zamówienia. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji zamówienia. Klient ma możliwość rezygnacji z otrzymywania informacji o charakterze reklamowym lub handlowym w każdej chwili, bez podania przyczyny, poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: contact@in-silico.pl.

4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści podanych danych osobowych, żądania poprawiania, uzupełniania podanych danych osobowych, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia danych – jeżeli dane te są nieprawdziwe, niekompletne, nieaktualne, zbędne do realizacji celu, w jaki zostały zebrane lub zostały zebrane z naruszeniem prawa.

5. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Klienta, stosując środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej, niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Sklepu. Sprzedawca zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

6. Dane osobowe Klienta nie są przekazywane osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotom uczestniczącym w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych towarów. Sprzedawca zapewnia ochronę przekazanych przez Klienta danych osobowych przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przepisami prawa.

7. Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu złożenia zamówienia, realizacji i obsługi zamówienia, zakupu towarów.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności mogącej wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w szczególności do jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu, elementy techniczne Sklepu, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności do prowadzenia przez Klienta z jakimkolwiek wykorzystaniem Sklepu działalności reklamowej, promocyjnej lub rozsyłania spamu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Klienta ze Sklepu w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem.

2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu.

3. Obowiązujący Regulamin jest dostępny pod adresem www.in-silico.pl/pl/regulamin/.

4. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisu prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową. Postanowienia niniejszego Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim.

6. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn technicznych lub organizacyjnych. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od dnia udostępnienia zmienionego regulaminu na stronie internetowej Sklepu. Zmiany nie mogą naruszać praw Klienta wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian. Klienci zostaną powiadomieni o zmianach oraz możliwości ich akceptacji przy pierwszym logowaniu do Sklepu po chwili wejścia w życie zmian. Odmowa akceptacji zmiany Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

7. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej e-mail podany przez Klienta oraz za usuwanie lub blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze lub innym podobnym urządzeniu używanym przez Klienta.

8. Indywidualne ustawienia komputera lub innego podobnego urządzenia mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją towaru na komputerze/urządzeniu Klienta a rzeczywistym wyglądem towaru.

9. Klient, akceptując niniejszy Regulamin, zgadza się na zbieranie i udostępnianie Sprzedawcy statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.

10. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia wysokiej jakości usług świadczonych przez Sklep, korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, odczytywane następnie przy każdorazowym połączeniu przeglądarki internetowej – tzw. cookies. Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia wykorzystywanej przeglądarki internetowej w taki sposób, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, że niezaakceptowanie takich plików może powodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki internetowej, której ustawienia zezwalają na zapisywanie takich plików na urządzeniu Klienta oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie takich plików na urządzeniu Klienta.

11. Ewentualne spory powstałe z Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

12. Klient może w każdym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu oraz nieodpłatnie za pośrednictwem przeglądarki internetowej sporządzić jego wydruk.

13. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21.05.2016 r.